Deklaracja dostępności strony (www.mok.slawkow.pl) Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14, 41-260 Sławków

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14, 41-260 Sławków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14, 41-260 Sławków.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Konrad Lorek.
 • E-mail: admin@mok.slawkow.pl
 • Telefon: 32 293 10 52

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 

Skargi i odwołania

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do podmiotu publicznego na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14, 41-260 Sławków

ul. Młyńska 14

41-260 Sławków

lub za pomocą e-mail: sekretariatmok@mok.slawkow.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14, 41-260 Sławków

Parking bezpośrednio przed wejściem do budynku z wyznaczeniem miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostęp do holu głównego, toalet (brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz poziomu 0 widowni bez przeszkód architektonicznych.

Dostęp do pracowni muzycznej (sala prób wraz z węzłem sanitarnym) bez przeszkód architektonicznych (wejście z poziomu parkingu).

Dostęp do poziomu klatek schodowych, sceny, garderoby i zaplecza sceny utrudniony (schody bez podjazdu dla wózków, lub konieczność wjazdu przez hol główny, salę widowiskową oraz wejście pomocnicze).

Dostęp do pomieszczeń piętra utrudniony.

Główne, komunikacyjne klatki schodowe bez wind i schodołazów.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez złożenie wniosku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14, 41-260 Sławków.

Dostępność architektoniczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14, 41-260 Sławków Siedziba Działu Kultury Dawnej ul. Rynek 9 41-260 Sławków

Według stanu aktualnego (przed remontem) budynek częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostęp do pomieszczeń poziomu 0 (sala spotkań, ekspozycja etnograficzna, biuro i punkt IT, toaleta) bez utrudnień (od ul. Rynek).

Dostęp do podwórka (od ul. Krakowskiej) bez utrudnień.

Dostęp do pomieszczeń poziomi -1 (galeria, ekspozycja historyczna) ze znacznymi utrudnieniami w postaci schodów (brak wind i schodołazów) oraz wąskich przejść pomiędzy pomieszczeniami).

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez złożenie wniosku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14, 41-260 Sławków.MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w SŁAWKOWIE

ul. Młyńska 14
41-260 Sławków© 2020 MOK Sławków Kontakt

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej …